Voorwaarden

In het projectplan Verlengde Duinstraat worden door de gemeente Woensdrecht in totaal 9 bouwkavels voor vrijstaande woningen uitgegeven aan particulieren. Zie voor de exacte locaties de in de bijlagen opgenomen overzichtstekening. Belangstellenden wordt de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor de uitgifte van de bouwkavels. Er zal geen wachtlijst worden bijgehouden. Om in te kunnen schrijven moet aan de navolgende voorwaarden worden voldaan.

Doelgroep

In haar vergadering van d.d. 10 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de verkoopvoorwaarden voor het plan de Verlengde Duinstraat vastgesteld.

Uitsluitend natuurlijke personen komen in aanmerking voor een bouwkavel. Gegadigden dienen hun belangstelling middels een inschrijving kenbaar te maken. Inschrijving kan alleen plaatsvinden middels het door de gemeente beschikbaar te stellen ‘Inschrijfformulier bouwkavel Verlengde Duinstraat Hoogerheide ’. De door gegadigden volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren dienen, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, per post of e-mail te worden verzonden. Door gegadigden kan op het inschrijfformulier de voorkeur voor een of meerdere kavel(s) en een optie- of koopovereenkomst aangegeven worden. Per woonadres (volgens de gemeentelijke basis administratie persoonsgegevens) kan door een natuurlijk persoon slechts éénmaal ingeschreven worden. Dubbele inschrijvingen worden niet in behandeling genomen; beide inschrijvingen komen alsdan te vervallen.

Systematiek uitgifte

De toewijzing / aanbieding van de beschikbare bouwkavels geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van de inschrijvingen. Indien op een bepaalde dag voor hetzelfde bouwkavel twee of meer inschrijvingen worden ontvangen, dan zal in opdracht van de gemeente door een notaris een loting worden verricht. Van de loting wordt een proces verbaal opgemaakt. De uitslag van de loting is bindend.

Toewijzing

Bij toewijzing van een bouwkavel aan de inschrijver(s) dient hij/zij (zij) binnen vijf werkdagen over te gaan tot ondertekening van de koop- of optie- overeenkomst.

Verkaveling

De uit te geven kavels zijn op bijgaande overzichtstekening nader weergegeven. De kavels zijn voorzien van een uniek kavelnummer. Per kavel mag niet meer dan één woning worden gebouwd.

Verkoopsom

De verkoopprijzen voor de bouwkavels staan weergegeven in het bijgaande overzicht verkoopprijzen. De kavels worden vrij op naam geleverd. Dit betekent dat de wettelijk verschuldigde belastingen, notaris- en kadasterkosten voor rekening van de gemeente komen. De akten van levering van de kavels zullen worden gepasseerd door bij notariskantoor Vermunt te Hoogerheide.

Juridische Levering

De notariële akte tot eigendomsoverdracht wordt ondertekend uiterlijk twee maanden na het tot stand komen van de koopovereenkomst, tenzij partijen nader anders schriftelijk overeenkomen. De notariële levering van de bouwkavel vindt plaats bij Notariskantoor Vermunt in Hoogerheide.

Feitelijke levering

De feitelijke levering van de bouwkavel vindt plaats bij gelegenheid van de juridische levering en geschiedt onder de ‘Verkoopvoorwaarden Bouwkavels Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2018’ (‘AV2018’).

Nadere bepalingen koopovereenkomst

Eventuele aanvullende of afwijkende bepalingen met betrekking tot de verkoop van de bouwkavel kunnen tussen partijen nader overeengekomen worden in de koopovereenkomst. De nadere bepalingen in de koopovereenkomst prevaleren boven hetgeen in de ‘Verkoopvoorwaarden Bouwkavels Verlengde Duinstraat Hoogerheide 2018’ is bepaald.

VRAAG UW INFORMATIEBROCHURE

AAN VIA ONDERSTAAND FORMULIER

10 + 2 =

Downloaden

Gemeente Woensdrecht
Huijbergseweg 3
4631 GC Hoogerheide
Telefoon: 0164-611111
E-mail: gemeente@woensdrecht.nl

GRONDUITGIFTE

Dhr. T van Beek
Beleidsmedewerker Grondzaken
Telefoon: 14 0164
E-mail: verlengdeduinstraat@woensdrecht.nl

Hoewel deze website met grote zorgvuldigheid is samengesteld kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.